Het ereloon van het kantoor wordt in beginsel bepaald op basis van een uurloon. Het ereloon wordt in de regel in overleg met de cliënt besproken. Het basisuurtarief bedraagt € 75,00.

Het uurtarief kan worden verhoogd afhankelijk van het feit of een dossier wordt behandeld in functie van ervaring, de complexiteit, inzet en de omvang van behandelde zaak, de gebeurlijke urgentie van de behandeling en het uiteindelijke behaalde resultaat bin vergelijking met de initieel bepaalde slaagkansen ervan.

Het uurtarief kan worden verlaagd rekening houdend met de eenvoud van een zaak of Uw eigen specifieke precaire financiële toestand.

Het kantoor is eveneens bereid om pro deo op te treden, indien U aan de inkomstengrenzen zoals door de wet worden opgelegd voldoet en Uw dossier aanvaard wordt door het Bureau voor Juridische Bijstand.

In bepaalde gevallen wordt steeds in overleg met de cliënt overeengekomen dat

* de kosten en het ereloon vallen in een globaal akkoord, waarbij de tarieven in overeenstemming zijn met de prestaties die in de verschillende zaken dienen te worden geleverd.
Indien derhalve verschillende soortgelijke procedures worden aangevat, wordt in overleg met de cliënt een overeenkomst gemaakt binnen het globaal akkoord.

* het ereloon wordt bepaald overeenkomstig procentuele tarieven in functie van de omvang van de geclaimde en/of gerecupereerde bedragen.
Daarbij hanteert het kantoor de volgende richttarieven:

o 15%: < € 6.200,00
o 10%: € 6.200,00 < € 46.000,00
o 8%: € 46.000,00 < € 124.000,00
o 6%: € 124.000,00 < € 250.000,00
o 4%: > € 250.000,00

In overeenstemming met wat werd overlegd met de cliënt worden op geregelde tijdstippen provisionele ereloonstaten overgemaakt.


De bepaling van het ereloon en de kosten wordt in voorkomend geval aan de cliënt overhandigd onder de vorm van een gedetailleerd overzicht van de geleverde prestaties en uitgezette kosten.

Overeenkomstig het Belgisch recht wordt het systeem "no cure no pay" niet toegepast, gezien de advocaat zich niet kan verbinden tot een resultaatsverbintenis doch zich in functie van zijn specialisatie en de wettelijke middelen ten volle inzet teneinde de belangen van de cliënt optimaal te behartigen.
Deze prestaties dienen uiteraard te worden vergoed onafhankelijk van het uiteindelijke bereikte resultaat.

De administratie- en dossierkosten worden op basis van de volgende tarieven bepaald:


* gerechtkosten: onder meer kosten van gerechtsdeurwaarder, griffierechten, afschriften van strafdossier, vonnissen of arresten, vertalingkosten, kosten van derden.

* kantoorkosten en briefwisseling:

o opening dossier: (vast tarief) € 35,00
o verplaatsingskosten: € 0,30/km
o briefwisseling: € 7,5/brief
o procedureakten (dagvaarding, conclusie, verzoekschrift,…): € 9,00/blad
o parkeerkosten: volgens opgave
o aangetekende zendingen: volgens opgave
o fax: € 7,5/fax
o fotokopieën: € 0,40/kopie
o e-mail: forfaitair
o telefoon: forfaitair
o digitale beeldverwerking: € 1,25/verwerking
o financiële verrichtingen: € 2,50/transactie
o uitzonderlijke portkosten: prijs van het pakket

Teneinde duidelijke afspraken met de cliënt te maken betreffende de gehanteerde tarieven van de kosten en het ereloon, wordt desgevallend bij private dossiers aan de cliënt een modelcontract voorgelegd dat ondertekend
wordt door de advocaat en de cliënt.

Het vertrouwenscontract geldt als uitgangsbasis voor de nauwgezette behandeling en correcte opvolging van het dossier in hoofde van de advocaat en een correcte betaling van de (provisionele) staat van kosten en ereloon door de cliënt.------------------------------------------------------------------------------------------------- <top> 
nt